Parat Ripost Spor Kulübü Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin Adı “Parat Ripost Spor Kulübü Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adının Anlamı, Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 2 – Derneğe adını veren “Parat Ripost” terimi eskrim sporuna ait teknik bir terimdir. “Parat” kelimesi karşı tarafın vuruşunun silah kullanılarak engellendiği savunma hareketini, “Ripost” kelimesi ise bu savunmadan sonra yapılan vuruş hareketini ifade eder.

Derneğin amacı; yetişmekte olan yeni nesilleri spor ile tanıştırarak spor yapma bilinci ve alışkanlığını kazandırmak, sportif etkinlikler ile gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişmesine katkıda bulunmak, yurt sevgisi, dayanışma ve arkadaşlık duygularını pekiştirmek, genel ahlak ve spor etiğine uygun davranmalarını sağlamak, amatör sporculuk ruhunu yerleştirmek, eskrim sporunu yaymak, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her yaştaki üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlayarak toplumun moral değerlerinin yükselmesini sağlamaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Üyelerine spor yapma imkanı sağlamak, turnuvalar düzenlemek, başka kuruluşlarca düzenlenen turnuvalara katılmak,
 2. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  Kurs, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Sporu tanıtmak ve yaymak gayesi ile dergi, kitap, broşür, afiş, film hazırlamak,
 4. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için gazete, dergi, kitap gibi yayınları üyelerine dağıtmak üzere çalışmalar yapmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
 6. Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin etmek. Satın almak. İnşa etmek. Taşınmaz mal edinmek. Satmak. Kiralamak. Okul kulüp işbirliği yapmak ve ortak kararlar almak,
 7. Gerekli izinleri almak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 8. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 9. Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden yararlanmak,
 10. Yönetim Kurulu’nca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlamak,
 11. Sporla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki organizasyon, federasyon, kurum, kuruluş ve kulüplerle işbirliği yaparak yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerde bulunmak,
 12. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için araç kiralamak veya satın almak,
  Uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 13. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemek, balo, toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlence vb. etkinlikler düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 14. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun’a göre görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 15. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçları ve diğer mal ve hizmetlerle ilgili olarak kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak,
 16. Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmayan sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve sendikalar gibi kuruluşlarla ortak projeler yürütmek ve amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; sportif alanda, olimpik bir spor olan eskrim branşında faaliyet gösterir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde derneğin faaliyet alanına yeni spor branşları ekleyebilir.

Derneğin Renkleri ve Özel İşareti

Madde 3 – Derneğin renkleri kırmızı ve siyahtır. Derneğin özel işareti; aşağıdaki logoda görüldüğü gibi sol bölümü kırmızı, sağ bölümü siyah olan, içerisinde yukarı doğru uzanan beyaz renkli bir figürün yer aldığı daire şeklindeki görselin yanı sıra büyük harflerle yazılmış siyah renkli “PARAT” ve kırmızı renkli “RİPOST” kelimelerinin yanı sıra alt satırda yer alan siyah renkli “SPOR KULÜBÜ” ibaresinden oluşmaktadır. Logo yerine göre yatay veya dikey olarak kullanılabilir.

Ekran Resmi 2015-10-26 16.05.04

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4 – Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin derneğe üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması şartı aranır. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
Derneğin asıl üyeleri; derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Yönetim Kurulu’nca uygun görüldüğü takdirde, derneğin lisanslı sporcusu iken Milli Takım sporcusu olarak ülkemizi Akdeniz Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları ve Olimpiyat Oyunları’nda temsil edenler giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatı ödemeden derneğe üye olabilirler. Derneğe bu şekilde üye olanların seçme, seçilme ve oy kullanma hakları yoktur.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişiler Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilirler. Onursal Üyeler’den giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidat alınmaz. Onursal Üyeler’in seçme ve seçilme hakları yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 5 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.

Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma
Madde 6 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde ilgili kişi Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılan dernek üyeleri, çıkartma kararı ile ilgili olarak Genel Kurul’a itirazda bulunabilirler. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinirler. Bu kişiler dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

Üyelerin Hakları

Madde 7 – Dernek üyelerinin; Genel Kurul’a iştirak etme, dernek organlarını seçme ve bu organlara seçilme, derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarında faal sporcu olarak spor yapma, derneğin her türlü sosyal ve sportif tesislerinden Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği program ve yönetmelik hükümlerine uygun şekilde ve eşit ölçüde yararlanma hakkı vardır.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek; üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez. Eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılan kişi Genel Kurul’a müracaat ederek tekrar üyeliğe alınmasını talep edebilir. Genel Kurul’un vereceği karar kesindir.

Üyelerin Görevleri

Madde 8 – Üyelerin görevleri şu şekildedir:

 1. Tüzükte yer alan yıllık üyelik aidatı ve diğer mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek.
 2. Derneğin faaliyet alanına giren spor dalı veya dallarından hangisinde veya hangilerinde faaliyet göstereceğini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirmek.
 3. Sosyal ve sportif tesislerin inşaatı, geliştirilmesi veya yenilenmesi için Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen katkı payını Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme planına uygun olarak ödemek.
 4. Faaliyet gösterdiği spor dalında dernekçe veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen yarışmalara geçerli bir engeli olmadıkça mutlaka katılmak. (Dernek üyeleri, derneğin faaliyet alanına giren spor dalı veya dallarında düzenlenen fakat derneğin temsil edilmediği resmi veya özel yarışmalara Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın başka bir dernek veya kuruluş adına katılamazlar. Derneğin iştirak etmediği resmi veya özel yarışmalarda Yönetim Kurulu’nun izni olmaksızın dernek adını kullanarak yer alamazlar.)
 5. Üyeler; dernekçe veya başka kurum ve kuruluşlarca düzenlenen takım yarışmalarında kazanılan kupa ve ödülleri derneğin müzesinde muhafaza edilmek üzere derneğe vermek zorundadır.
 6. Üyeler; ancak derneğin açık bir menfaati olduğu hallerde dernekle ticari ilişkiye girebilirler.
 7. Üyeler; derneğin faaliyet alanına giren dallarda gerek görülmesi halinde eğitmen ve idareci olarak görev alabilirler. Bu üyeler Genel Kurul veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda maaş alarak derneğin ücretli çalışanı olabilirler.
 8. Üyeler; derneğe ait spor araçve gereçleri ile derneğe ait malları en iyi şekilde muhafaza etmek ve derneği maddi zarara sokmamakla yükümlüdür.
 9. Üyeler; Dernek Tüzüğü’ne ve bu tüzüğün verdiği yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmeliklere aykırı hareketlerde bulunamazlar.
 10. Üyeler; dernek içinde ve dışında derneğin ana gayesi ile bağdaşmayacak davranışlarda veya Dernekler Kanunu’nun yasakladığı faaliyetlerde ve durumlarda bulunamazlar.
 11. Üyeler; dernek içinde ve dışında derneğin manevi şahsiyetini düşürecek, dernek organlarının onurunu rencide edecek veya derneğin manevi menfaatleri ile bağdaşmayacak konuşma veya yayınlar yapamazlar.
 12. Üyeler; dernek içinde, dernek dışında ve spor yarışmalarında spor ahlakı ve sportmenlikle bağdaşmayan hareketlerde bulunamazlar.
 13. Üyeler; dernek içinde ve dışında dernek üyeleri arasındaki sosyal dayanışma, sevgi ve ahengi bozacak, başka bir dernek üyesinin onurunu küçük düşürecek hareketlerde bulunamazlar.
 14. Derneğin lisanslı sporcuları spor yarışmalarına dernek adına iştirak ederler ve bu sporcular derneğin tesislerinden Yönetim Kurulu’nun çıkaracağı yönetmelik çerçevesinde faydalanırlar.
 15. Üyeler; dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
 16. Üyeler; derneğin amacına uygun davranmak, özellikle derneğin amacının gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 17. Üyelikten çıkan veya çıkarılan her üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Ödentisini vermeden ayrılan veya çıkarılan üyenin birikmişödentileri hukuki yollarla tahsil edilir.
 18. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üyenin derneğin mal varlığı üzerinde herhangi bir hakkı kalmaz ve hak iddia edemez. Geçmişte ödemis olduğu giriş ödentisi, üyelik aidatı, katkı payı, bağış ve diğer ödentilerini geri isteyemez.
 19. Üyeler; derneğe adres bildirmek ve değiştiği takdirde yazılı olarak haber vermekle yükümlüdür. Adres bildirilmemesi veya değişikliğin haber verilmemesi nedeniyle üyenin yapılacak tebligatları alamamasından doğacak mağduriyetin sorumluluğu üyenin kendisine aittir.

Üyelerin Derneğe Karşı Mali Sorumluluk ve Yükümleri

Madde 9 – Üyelerin derneğe karşı mali yükümlülükleri şunlardır:

 1. Derneğe üye olacaklardan giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisinin miktarını belirleme ve değiştirme yetkisi Yönetim Kurulu’ndadır.
 2. Üyeler; derneğe 500.-TL yıllık üyelik aidatı öderler. Yıllık üyelik aidatı miktarını değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.
 3. Üyeler; her ay yaptığı spor veya sporlara ait olan ve Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilmiş olan sportif aidatı ödemekle yükümlüdür.
 4. Üyeler; sosyal ve sportif tesislerin inşaatı, geliştirilmesi ve yenilenmesi için Genel Kurul tarafından belirlenen katkı payını ödemekle yükümlüdür.

Yıllık üyelik aidatı ödemeleri her sene Nisan ayı sonuna kadar, faaliyette bulunulan spor dalı veya dallarına ait sportif aidat ödemeleri her ayın ilk haftası içerisinde, sportif ve sosyal tesislerin inşaatı, geliştirilmesi ve yenilenmesi için belirlenen katkı payı ödemeleri ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek ödeme planına göre ödenir.

Derneğe Karşı Mali Yükümlülüklerini Süresinde Yerine Getirmeyenlere Uygunlacak Yöntem
Madde 10 – Bir hesap dönemi içinde mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyeye, derneğe beyan etmiş olduğu adresine taahhütlü mektup gönderilerek yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde üyelik kaydının kapatılacağı ihtaren bildirilir.

Tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde veya tebligat yapma olanağı bulunamamışsa borcun ödenmesi gereken dönemin son gününden itibaren 30 gün içinde borcunu tamamen ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla kapatılır. Kaydı kapanan üye, derneğin sosyal ve sportif tesislerinden ve faaliyetlerinden yararlanamaz.

Kaydı kapatılan üye bir yıl (bu süre Yönetim Kurulu kararıyla 5 yıla kadar uzatılabilir.) içinde başvuruda bulunduğu takdirde eski borcunu aradan geçen süre içinde üyeliği kapatılmasaydı ödeyeceği miktarı ve geçen zaman için Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği farkı ödeyerek üyelik hakkını tekrar kazanır.

Kaydı kapatıldıktan sonra Yönetim Kurulu’nun koyduğu süre içinde başvuruda bulunmayanların üye kaydı Yönetim Kurulu kararıyla silinir. Bu şekilde kaydı silinen üye, ancak giriş ödentisi ve diğer yükümlülükleri yerine getirerek yeniden üye olabilirler.

Dernek Organları

Madde 11 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir;

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Dernek Genel Kurulu’nun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 12 – Genel Kurul derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,
 2. Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Derneğin hesap dönemi her yılın 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasıdır. Mali Genel Kurul her yıl Ocak ayında, dernek organlarının seçimini içeren Olağan Genel Kurul ise iki yılda bir Ocak ayı içersinde Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul toplantılarına, derneğe karşı Genel Kurul’un ait olduğu ve daha önceki dönemlere ait mali yükümlülüklerini tüzükte belirtilen şekilde yerine getirmiş üyeler katılabilirler.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelere, en az 15 (onbeş) gün önceden Genel Kurul’un günü, saati, yeri ve gündemi posta ya da elektronik posta ile bildirilir. Bu bildirim ile üyeler toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 (yedi) günden az, 60 (altmış) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren gen geç 6 (altı) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek amacıyla açık oyla Genel Kurul Divan Heyeti seçimi yapılır. Divan Heyeti; bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazman üyeden oluşur. Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı’na aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Divan Heyeti’ne kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri gizli, diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verme işlemi bittikten sonra açık dökümü yapılarak sayılan oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Divan Heyeti Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal Üyeler, Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

Madde 13 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 7. Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulları’nın kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 8. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Derneğin vakıf kurması,
 11. Yönetim Kurulu’nun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 12. Mevzuata göre Genel Kurul tarafından yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14 – Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeyi belirler. Yönetim Kurulu’nun diğer üyesi saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilebilir. Bir kişinin üst üste Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmasında herhangi bir dönem veya süre sınırlaması yoktur.

Yönetim Kurulu, tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Toplantı yeter sayısı üçtür. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan’ın oyu çoğunluğu sağlamış olur.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Uzun bir süre için izinli sayılacak Yönetim Kurulu Üyesi’nin görevlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yerine Yönetim Kurulu tarafından başka Yönetim Kurulu Üyesi vekil tayin edilebilir.

Yönetim Kurulu’ndan üçten fazla üyenin istifa etmesi halinde Yönetim Kurulu’nun tamamı istifa etmiş sayılır. Bu durumda yeniden seçim yapılabilmesi için 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılması gerekir. Yeniden seçilen Yönetim Kurulu, istifa eden Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresini tamamlar. İstifa etmiş sayılan Yönetim Kurulu, seçilecek yeni Yönetim Kurulu göreve başlayana kadar görevi sürdürmekle yükümlüdür.

Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu Üyesi’nin üyeliği, Yönetim Kurulu’nun karar alması halinde düşer.

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu derneğin yürütme organıdır. Yasalar ve tüzük hükümleri çerçevesinde derneği yönetir. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birden çok kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak,
 4. Genel Kurul’un verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 6. Genel Kurul’da alınan kararları uygulamak,
 7. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak,
 8. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 9. Derneğe üye alma veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 10. Ücretli veya fahri görevlilerden oluşacak dernek yürütme birimini oluşturmak ve görevlerini belirlemek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Yönetim Kurulu Başkanı gerek dernek gerekse Yönetim Kurulu adına, derneği resmi veya özel gerçek ve tüzel kişilere, daire ve kurullara karşı temsil yetkisine sahiptir.

Derneği mali sorumluluk veya herhangi bir yükümlülük altına sokacak sözleşmelerde ve para ile ilgili işlemlerde Başkan yetki sahibidir ve imzası yeterlidir. Onun olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı ile Muhasip Üye ve Genel Sekreter’den herhangi birinin müşterek imzalarının bulunması zorunludur.

Başkan Yardımcısı; Başkan’ın yokluğunda ona vekalet eder ve onun sorumluluğu altındaki işlerin yürütülmesini sağlar.

Genel Sekreter; Yönetim Kurulu’nun aldığı sosyal ve idari içerikli kararların yerine getirilmesini takip eder. Üye kayıtlarının düzgün tutulmasını ve personelin çalışmasını denetler. Dernek işlerinin daha iyi yürütülmesi ve sosyal tesislerin iyi işletilmesi için gereken önlemlerin alınmasını sağlar. Üyelere yönelik sosyal ilgi ve dayanışmayı güçlendirici etkinlikler düzenler. Dernek üye ve sporcularının elde ettiği dereceler için bir onur sicili ile kupa, anı ve armağanlar için müze düzenler. Gerekli görüldüğü hallerde bu işler için komiteler kurar.

Muhasip Üye; derneğin mali işlemlerini yürütür. Yasal defterlerin kanun ve usullere uygun tutulup tutulmadığını, üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getirmediklerini denetler. Hesap dönemi sonunda mali durumu gösterir hesap raporu ile bütçe tasarısı hazırlar. Muhasip Üye’nin sorumluluğu altında dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Derneğin nakit varlığı bankaya yatırılır.

Yönetim Kurulu, işlerinin daha iyi yürütülebilmesi için gerekli gördüğü komiteleri oluşturabilir. Bu komitelerden sporla ilgili olanlar, ait oldukları spor dalının Şube Kaptanı’nın, sosyal ve kültürel amaçlı olanlar Genel Sekreter’in başkanlığı ve sorumluluğu altındadırlar. Derneğin faaliyet alanına giren spor dallarını yürütmekle görevli olan Şube Kaptan’ları, kendi sorumlulukları altındaki spor faaliyetlerini tüzük hükümleri ve Yönetim Kurulu program ve yönetmelikleri çerçevesinde, üye ve sporcuların en iyi yararlanabilecekleri şekilde yürütür.

Bu komiteler seçildikleri tarihten itibaren on beşgün içinde program ve bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunarlar. Bu program ve bütçeler Yönetim Kurulu’nca görüşülerek karara bağlanır. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesi veya dernek üyesini görevlerinde yardımcı olmak ve komite çalışmalarına katılmak üzere komitelerde görevlendirebilir.

Komitelerde kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşit oy çıkması halinde, komite başkanının oyu iki sayılır. Komite kararları, düzenli olarak komite karar defterine işlenir. Yönetim Kurulu her zaman komite kararlarının uygulanmasını veto etmek ve komiteleri kapatmak hakkına sahiptir.

Yönetim Kurulu’nun kamu görevlisi olmayan Başkan ve üyeleri; derneğin faaliyet alanına giren alanlarda gerek görülmesi halinde eğitmen ve idareci olarak görev alabilirler. Bu kişiler Genel Kurul’ca belirlenen miktarda maaş, ödenek, yolluk ve tazminatlar alabilirler, derneğin sigortalı çalışanı olabilirler ve derneğin açık bir menfaati olduğu hallerde dernekle ticari ilişkiye girebilirler.

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Yeter Sayısı

Madde 15 – Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplantı yapar. Toplantılar her ayın ilk Pazar günü dernek merkezinde düzenlenir. Toplantının açılabilmesi için gereken üye yeter sayısı üçtür. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşit oy çıkması halinde Başkan’ın oyu iki sayılır.

Denetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16 – Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Denetim Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

Denetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
Denetim Kurulu; gerektiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Disiplin Kurulu’nun Seçimi, Çalışma Esasları, Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir. Disiplin Kurulu’nun görev süresi iki yıldır.

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Raportör seçerler. Kurul toplantılarını Başkan, onun olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı yönetir. Toplantı yeter sayısı ikidir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Başkan’ın oyu iki sayılır. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun yazılı isteği üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu kendi tespit ettiği bir olayı Disiplin Kurulu’na intikal ettirebileceği gibi, tüzüğe göre ceza gerektiren bir olaya doğrudan doğruya şahit olmuş bir dernek üyesinin veya olay ile doğrudan ilgisi olmayan 10 (on) dernek üyesinin Yönetim Kurulu’na ilettikleri yazılı şikayet üzerine Disiplin Kurulu’nun toplanması istenebilir.

Kurul üyelerinden birinin istifası veya yasal nedenlerle görevini sürdürme olanağının kalmaması halinde Genel Kurul’da en fazla oy almış olan yedek üye onun yerine göreve çağırılır. Disiplin Kurulu Asıl Üyelik’lerinin en az iki tanesinin istifa nedeniyle boşalması durumunda Disiplin Kurul’u toptan istifa etmiş sayılır. Bu durumda, Disiplin Kurulu’nun yeniden seçimi için 30 gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına gidilir. Yeniden seçilen Disiplin Kurulu, istifa eden Disiplin Kurulu’nun süresini tamamlar.

Disiplin Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

 1. Derneğin yararları ve yönetimi konusunda Yönetim Kurulu’nca talep edildiği takdirde tavsiye niteliğinde raporlar vermek ve gerekli hallerde tüzük hükümlerini yorumlamak.
 2. Dernek üyeleri hakkındaki disiplin soruşturmasını yürütmek ve üye hakkında verilebilecek disiplin cezasını Yönetim Kurulu’na önermek.

Yönetim Kurulu’nca soruşturulması istenen olay ve eylemler, Kurul Raportörü tarafından incelenir. Raportör Üye bir soruşturma dosyası hazırlamakla görevlidir. Bu dosyayı hazırlarken, olayı duyuran veya şikayetçi olan, varsa olaydan zarar gören, olaya sebebiyet veren ve olaya şahit olan kimselerle görüşmek zorundadır. Raportörün hazırladığı dosya ve şikayet edilen üyenin dernek üyelik dosyası, Disiplin Kurulu’nda incelenir. Kurul gerek görürse, taraflardan ve şahit olanlardan bir kez daha sözlü veya yazılı açıklama isteyebilir. Kurul, bütün bu aşamalar geçildikten sonra tüzüğün 18. maddesinde belirlenmiş cezaları dikkate alarak olay hakkındaki kararını Yönetim Kurulu’na bildirir.

Disiplin Cezaları

Madde 18 – Dernek üyeleri hakkında Disiplin Kurulu’nun önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nun alacağı karar ile aşağıdaki cezalar uygulanabilir.

 1. Kınama
 2. İhtar
 3. Tesislerden süreli uzaklıştırma
 4. Kesin çıkarma

Dernek üyelerine bu tüzüğün 8. maddesinin 4., 5., 6., 7., 8., 11. ve 14. bentlerinde tanımlanan eylemler için olayın ağırlığına göre kınama veya ihtar cezası verilebilir.

Bu tüzüğün 8. maddesinin 9., 10. ve 12. bentlerinde tanımlanan eylemleri yapanlara eylemin ağırlığına göre tesislerden süreli uzaklaştırma veya kesin çıkarma cezası verebilir.

Tesislerden süreli uzaklaştırma cezası bir aydan bir yıla kadar olabilir. Tesislerden süreli uzaklaştırma cezası alan bir üye, cezası bitene kadar derneğin sosyal ve sportif tesislerinden yararlanamaz ve bu alanlardaki faaliyetlerde yer alamaz. Sadece Yönetim Kurulu izin verdiği takdirde dernekçe düzenlenen veya katılınan yarışmalarda yer alabilir.

İki defa kınama cezası almış bir üyeye üçüncü kez Disiplin Kurulu’na iletilen eylemi için eylem daha hafif bir cezayı gerektirse bile ihtar cezası verilebilir.

İki defa ihtar cezası almış bir üyeye, herhangi bir eyleminden dolayı yeniden Disiplin Kurulu’na iletilen eylemi için, söz konusu eylem daha hafif bir cezayı gerektirse bile tesislerden süreli uzaklaştırma cezası verilebilir.

Bir kez tesislerden süreli uzaklaştırma cezası almış olan üyeye, daha hafif ceza gerektiren bir eylemden dolayı tekrardan Disiplin Kurulu’na sevk edilirse yeniden tesislerden süreli uzaklaştırma cezası verilebilir. Eğer söz konusu eylem tesislerden süreli uzaklaştırma cezası gerektiriyorsa, kesin çıkarma ile cezalandırılabilir.

Disiplin Kurulu tarafından belirlenen cezalar, Kurul Başkanı tarafından bir yazı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı’na önerilir. Yönetim Kurulu ceza önerisini uygun bulup onaylarsa Genel Sekreter verilen cezayı üyeye yazılı olarak bildirir ve üyenin dosyasına kaydeder.

Yönetim Kurulu kararıyla kesin çıkarma cezası alarak kaydı silinen üye bir daha derneğe üye olamaz.

Yönetim Kurulu tarafından verilen cezalar, sadece Genel Kurul tarafından ve her üye için yalnız bir kez affedilebilir. Genel Kurul’a af başvurusu, Yönetim Kurulu veya Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin 1/5’i tarafından ve yazılı olarak yapılır. Başvuruda gerekçe gösterilmeksizin sadece af talebine yer verilebilir. Usulüne uygun bir başvurunun gerçekleşmesi halinde Genel Kurul’da ceza kararının eleştirisi veya görüşmesi yapılmaz. Sadece af talebinin kabulü veya reddi oylanır. Af isteminin kabul edilebilmesi için Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün kabul oyu vermesi gerekir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19 – Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Derneğe yeni üye olacaklardan giriş ödentisi alınır. Giriş ödentisi miktarının belirlenmesinde ve değiştirilmesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.
 2. Üyelerin ödeyeceği yıllık 500.-TL üyelik aidatı. Yıllık üyelik aidatı miktarının değiştirilmesinde Genel Kurul yetkilidir.
 3. Üyelerin ödeyeceği sportif aidat. Yönetim Kurulu her yıl Aralık ayında bir sonraki yılda uygulanacak sportif aidatın miktarını belirler.
 4. Üyelerin ödeyeceği katkı aidatı. Katkı aidatı sosyal ve sportif tesislerin inşaatı, geliştirilmesi ve yenilenmesi için toplanır. Katkı aidatının miktarı ve ödeme planı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 5. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 6. Dernek tarafından tertiplenen çay, yemekli toplantı, gezi, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 7. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 8. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 9. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 10. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 20 – Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur.

A) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ödentileri ve yıllık üyelik aidatı miktarları da bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

B) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. (A) bendinin 1., 2., 3. ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 2. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanununun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 21 – Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ise Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebata uygun olacak biçimde matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kurulu’na bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Madde 22 – Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin bildirim Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan “Dernek Beyannamesi” dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek Başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilmesi suretiyle yapılır.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 23 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurul’ları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te yer alan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel Kurul sonuç bildirimleri, dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Derneğin görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği Dernekler Yönetmeliği Ek-23’de gösterilen “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”, Genel Kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler Dernekler yönetmeliği EK-25’te belirtilen “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 24 – Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından yılda en az bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 25 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 26 – Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün toplantıya katılmış olması şartı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 27 – Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün toplantıya katılmış olması şartı aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulu’nca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Parat Ripost Spor Kulübü Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye Kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneği ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükler bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.

Alacakların tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar Genel Kurul’da belirlenen yere devredilir. Genel Kurul’da devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini Tasfiye Kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu Üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu Üyesi’ne de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 28 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1 – İlk Genel Kurul’da dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı Görev Ünvanı

Can AYDIN – Başkan
Yeliz İÇEN – Başkan Yardımcısı
Ayşe Cansu İNAL – Sayman
Öykü BEKAR – Sekreter
Nuriye Naz İÇEN – Üye
Irmak SAYGI – Üye
Cem Ekin SUNAL – Üye

Bu tüzük 28 (yirmi sekiz) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.